Programmering: operatorar

For å kunne gjera noko med dei variablane som programmet bruker treng vi operatorar. Hvis variablane er tal, så har alle programspråk aritmetiske operatorar for dei fire rekneartane. I tillegg har mange også operatorar for heiltallsdivisjon + resten av ein heiltallsdivisjon, og for potensar. Merk at mange operatorasjonar blir utført vha. funksjonar som vi finn i eit bibliotek som må inkluderast i programmet for å kunna brukast. For eksempel kan vi finna kvadratrota i Python med funksjonen math.sqrt(), men då må vi først gjera "import math"

Variable kan også vera tekststrengar, og dei vanligaste operasjonane for strenger er konkatenering (å slå saman to strenger), eller slicinng (å dela opp ein streng).

Merk at dei ulike programspråka har litt ulike måtar å gjera dette på. Så du sjekka manualen og testa programmet ditt!

Python


	a, b = 7, 3 # I Python kan vi tilegna verdiar til fleire variable på ein gong!
	sum = a + b  # Addisjon
	differanse = a - b  # Subtraksjon
	produkt = a * b  # Multiplikasjon
	kvotient = a / b  # 7 / 3 blir 2.3333333333333335
	intkvot = a // b # Heiltallsdivisjon. 7 // 3 blir 2
	rest = a % b  # Modulo, dvs. resten av heiltalldivisjonen. 7 % 3 blir 1
	potens = a ** b # Potensen a^b

	ord1 = "første "
	ord2 = "setning"
	tekst = ord1 + ord2 # får verdien "første setning"
	bokstav = tekst[3] # får verdien "s". Merk at første bokstav er tekst[0]
	delstreng = tekst[3:9] # får verdien "ste se"
	

JavaScript


	a = 7; b = 3;
	sum = a + b; 
	differanse = a - b;
	produkt = a * b;
	kvotient = a / b;  // Svaret blir 2.3333333333333335
	intkvot = Math.floor(a/b); // JavaScript har ingen innebygd funksjon for heiltallsdivisjon. Math.floor(7/3) blir 2
	rest = a % b;  // Modulo, dvs. resten av heiltalldivisjonen. 7 % 3 blir 1
	potens = Math.pow(a,b); // JavaScript har heller ingen innebygd funksjon for potens.
	
	var ord1 = "første ";
	var ord2 = "setning";
	var tekst = ord1 + ord2; // får verdien "første setning"
	var bokstav = tekst[3]; // får verdien "s". Merk at første bokstav er tekst[0]
	var delstreng = tekst.slice(3, 9); //får verdien "ste se" (Fra og med 3 til 9)

PHP


	$a = 7; $b = 3;
	$sum = $a + $b;
	$differanse = $a - $b;
	$produkt = $a * $b;
	$kvotient = $a / $b; // Svaret blir 2.3333333333333
	$intkvot = (int) $kvotient; // Her gjer vi svaret frå divisjonen om til heiltal og får 2
	$rest = $tall2 % $tall1; // 7 % 3 blir 1
	$potens = $a ** $b; // Potensen a^b

	$ord1 = "første ";
	$ord2 = "setning";
	$tekst = $ord1 . $ord2; // får verdien "første setning". Merk at PHP bruker punktum for konkatenering
	$bokstav = $tekst[3]; // får verdien r fordi "ø" tar to plasser. Merk at første bokstav er tekst[0]
	$delstreng = substr($tekst,4,6); // får verdien "ste se".