Programmering: logiske operatorar

Ein betingelse som (x > 5) kan vera sann (oppfylt) eller ikkje. Vi har ofte bruk for å laga samansette betingelsar. Til det bruker vi dei logiske operatorane OG, ELLER og IKKJE (negasjon). Hvis a og b er betingelsar, så er den samansette betingelsen a OG b sann hvis både a og b er sanne og usann ellers. Betingelsen a ELLER b er usann hvis både a og b er usanne, og sann ellers. IKKJE a har motsatt sannhetsverdi enn b, dvs. den er sann hvis a er usann, og usann hvis b er sann. Merk at IKKJE (x ≥ 1) er ekvivalent med x < 1. Så kan vi laga endå meir samansette betingelsar. Feks IKKJE (a OG b) vil då ha vera ekvivalent med IKKJE a ELLER IKKJ b. Dette bruker vi i eksempelet under, der vi der vi sjekker om ein variabel x er ei løysing på ulikheten - x2 +7x -6 ≥ 0. Mao. sjekker vi om x er større eller lik 1 og samtidig mindre eller lik 6. Kjør programmet.

Python


	print("Gjett ei løysing på ulikheten -x^2 +7x -6 >= 0")
	x = float(input("Skriv inn x: "))

	if x >= 1 and x <=6: #betingelse 1
		print ("Riktig.")
	else:
		print ("Feil.")

	# Betingelse 2 er det motsatte av betingelse 1:
	if not (x >= 1 and x <=6): print("Fremdeles feil!")

	# Ein annan måte å skriva betingelse 2 på. Merk at vi bruker or:
	if x < 1 or x > 6: print("Feil no og :-)")
	

Merk: I Python kallast dei logiske operatorane vi bruker her "and", "or" og "not".

JavaScript


	x = prompt("Skriv inn x: ");

	if (x >= 1 && x <=6 ){ 			//Betingelse 1
		document.write("Riktig.");
	} else {
		document.write("Feil
") } //Betingelse 2 er det motsatte av betingelse 1: if (!(x >= 1 && x <=6)) document.write("Fremdeles feil!
") //Ein annan måte å skriva betingelse 2 på. Merk at vi bruker or: if (x < 1 || x > 6) document.write("Feil no og :-)")

Merk: I Javascript heiter dei logiske operatorane vi bruker &&, || og !.

PHP

	
	$x = -1; //Vi "gjettar" på eit tall som vi veit er feil:

	if($x >= 1 && $x <=6){
		echo "Riktig.";
	} else{
		echo "Feil.
"; } //Betingelse 2 er det motsatte av betingelse 1: if (!($x >= 1 && $x <=6)) echo "Fremdeles feil!
"; //Ein annan måte å skriva betingelse 2 på. Merk at vi bruker or: if ($x < 1 || $x > 6) echo "Feil no og :-)";

Merk: På samme måten som i "if-setning", hardkoder vi x-verdien her. Som i Javascript heiter dei logiske operatorane vi bruker også i PHP &&, || og !.