Programmering og modellering X

Fra hausten 2018 vil Tertnes Vidaregåande Skule tilby det nye valgfaget Programmering og modellering X (REA3034) for skuleåra 2018/2019 og 2019/2020. Dette er ein prøveordning som vi har fått lov til å delta i, saman med ein del andre skular i landet.

Faget i korte trekk:

Byggjer på: matematikk 1T. Faget er spesielt beregna for elevar på Vg2 som velgjer matematikk R1, men vi håper også å kunna tilby faget for Vg3-elevar, hvis det lar seg gjera praktisk.
Timetall: 84 årstimer (klokketimar), dvs dette er eit tretimarsfag.
Eksamensform: Elevane kan trekkjast ut til muntlig-praktisk eksamen. Denne blir utarbeida og sensurert lokalt.
Tre hovedområder: 1) Grunnleggende programmering 2) Matematiske metoder og 3) Modellering.
Programmeringsspråk: blir etter alt å dømma Python.

Les meir  om kompetansemål og hovedområder.

Innhald:

I praksis vil dette sei at faget ikkje først og fremst er eit IT-fag, men eit kurs i programmering for realfaga. Vi kjem sjølsagt til å læra det grunnleggjande om algoritmar, variable, løkker, og if-setningar, og å bruka matematiske funksjonar og  funksjonar for input og output, samt for plotting og grafikk. Men hovedvekt vil ligga på anvendelsane. Eksempel på dette er:

Sjå Fleire eksempel

Eit fag med mange muligheter!

Eit viktig poeng i forhold til datasimuleringar er at vi her kan studera problem som som ikkje kan løysast analytisk, dvs. ved rekning. Med andre ord: det utvider vår verktøkasse. Eit eksempel på fenomen som vi kan sjå på er kaotiske svingningar, eit anna er såkalte mange-legemeproblem. Som vi forstår: det er veldig mykje stoff å ta av! Ein heilt annan sak er kor mykje vi får plass til i eit tretimersfag. Men sidan dette er eit heilt nytt fag, vil  dei som melder seg på kommande skuleår faktisk ha ein mulighet til å påvirka innhaldet i faget.

Kontakt meg ellers gjerne på epost: gunnar.oyro@hfk.no eller stikk innom på rom 331.