Difflikningar: Fall med lineær luftmotstand.

Dette er eksempel på praktisk bruk av førsteordens difflikningar. Eit nesten heilt likt eksempel er Newtons kjølelov.

For fysikken i dette eksempelet, sjå Eit ufritt fall.

Hvis vi antar ein urealistisk form for luftmotstand, nemlig at L = - kv, altså at luftmotstanden er proporsjonal med farten, så kan vi skriva Newtons andre lov på denne måten:

ma = mg - kv

Sidan akselerasjonen a, er lik den deriverte av farten, så kan likninga skrivast

mv' = mg - kv, eller

v' + k/m * v + mg. No kan vi kalla k/m for b, og då får vi den enkle difflikninga

v' + b v = g.

No fortset vi på same måten som med Newtons kjølelov, og multipliserer med ebt :

v ebt + bv ebt = gebt.

No kan vi skriva om venstre sida ved å bruka produktregelen (+ kjerneregelen) for den deriverte baklengs:

(v ebt)' = gebt.

No kan vi ta integralet på begge sider:

v ebt = ∫ g ebt

Høgre sida kan vi no integrera og vi får ∫ g ebt =  g ∫  ebt = g * 1/b ebt + C  Altså har vi:

v ebt = g/b * ebt + C

Til slutt multipliserer vi med faktoren e-bt på begge sider, og set tilbake for b = k/m. Då får den generelle løysinga:

v(t) = mg/k + Ce-k/m t

For vidare diskusjon av spesielle løysingar, sjå Eit ufritt fall.