Fysiske tabellar

SI-prefiks

Symbol Navn Verdi
y yokto 10-24
z zepto 10-21
a atto 10-18
f femto 10-15
p piko 10-12 = 1 billiondel
n nano 10-9 = 1 milliarddel
μ mikro 10-6 = 1 milliondel
m milli 10-3 = 1 tusendel
k kilo 103 = 1 tusen
M mega 106 = 1 million
G giga 109 = 1 milliard
T tera 1012 = 1 billion
P peta 1015
E exa 1018
Z zetta 1021
Y yotta 1024
c centi 10-2 = 1 hundredel
d desi 10-1 = 1 tidel
da deka 101 = ti
h hekto 102 = hundre

Grunnstørrelsar og grunnenheter

Størrelse Enhet
Navn Symbol Navn Symbol Definisjon
Tid t sekund s 9 192 631 770 periodar av ei viss stråling frå cesiumnukleiden 133Cs
Lengde l,s meter m lengden som lyset går på 1/299 792 458 av eit sekund i tomt rom
Masse m kilogram kg Var før massen av den såkalte kilogramnormalen, men no er det definert ved å setta Plancks konstant h til å vera eksakt 6.62607015*10-34 Js. REF
Stoffmengde n mol mol ei stoffmengd som inneheld like mange elementære enheter (atom, molekyl el.) som det er atom i 0,012 kg av karbonnukleiden 12C.
Temperatur T kelvin K 1/273,16 av den termodynamiske temperaturen for trippelpunktet til vatn.
Elektrisk straum I ampere A Var tidligare definert som den straumen som går gjennom to parallelle leiarar, med avstand på 1m, dersom krafta pr. m mellom dei er 2*10-7 N. No er ampere definert ved å setja verdien av elementærladningen e, til eksakt 1.602 176 634 × 10−19 C
Lysstyrke I candela cd lysstyrken i ein gitt retning frå ei kjelde som sender ut monokromatisk lys med frekvens 5,40*1014 N med ein strålingsstyrke i den gitte retninga på 1/683 pr. steradian.

Avleda størrelsar og enheter

Størrelse Enhet
Navn Symbol Navn Symbol
Fart v, c   m/s
Akselerasjon a   m/s2
Massetetthet ?   kg/m3
Kraft F (G, N, R ..) newton N = kg*m/s2
Tyngde G (Fg) newton N
Tyngdeakselerason g   m/s2 = N/kg
Impuls I   Ns = kg*m/s
Bevegelsesmengde, driv p   kg*m/s
Trykk p pascal Pa = N/m2
Arbeid W joule J = Nm
Energi E joule J
Varme Q joule J
Frekvens f hertz Hz = s-1

Ikkje SI-enheter for ein del av disse

Størrelse Ikkje-SI-enhet SI-enhet
Navn Symbol
Lengde Ångstrøm Å  = 10-10 = 0,1 nm
nautisk mil n mil  = 1 852 m
engelsk mil mile  = 1609,3 m
lysår l.y.  = 9,46*1015 m
parsec pc  = 3,09*1016 m = 3,26 l.y.
astronomisk enhet AU = 1,496*1011 m
Volum liter L  = 1 dm3
Tid time h  = 3600 s
år a  = 365,24 d = 31 556 926 s
Fart kilometer per time km/h  = 1/3,6 m/s
knop kn  = 1 n mil/h = 1,852 km/h
Masse atommasse-enheten u  = 1,66*10-27 kg
Energi calori cal  = 4,18 J
kilowattime kWh  = 3,6 MJ
elektronvolt eV  = 1,60*10-19 J
Effekt hestekraft hk  = 735 W
Trykk atmosfære atm  = 101,325 kPa
bar bar  = 100 kPa
Kjernefysisk sprengverknad: 1 tonn TNT svarer til 4*109 J

Nokre konstantar

Navn Symbol Verdi
Lysfarten i tomt rom c 3,00*108 m/s
Gravitasjonskonstanten γ 6,67*10-11 N*m2/kg2
Planckkonstanten h 6,63*1034 Js
Boltzmannkonstanten k 1,38*10-23 J/K
Elementærladningen e 1,60*10-19 C
Coulombkonstanten ke 8,99*109 N*m2/C2
Avogadrokonstanten NA 6,02*1023 mol-1
Atommasse-enheten u 1,66*10-27 kg
Solarkonstanten S 1,37 kW/m2
Bohrkonstanten B 2,18*10-18 J = 13,61 eV
Stefan-Boltzmannkonstanten ? 5,67*10-8 W/(m2K4)
Konstanten i Wiens forskyvingslov a 2,90*10-3 m*K
Hubblekonstanten/-parameteren H (20 +- 3) (km/s)/ 106 l.y.
Tymgdeakselerasjonen g 9,81 m/s2
Elektronmassen me 9,11*10-31 kg
Protonmassen mp 1,67*10-27 kg
Nøytronmassen mn 1,67*10-27 kg