Delta V kalkulator

Denne kalkulatoren reknar ut fartsendringane delta v, som trengs for å gå frå ein sirkulær bane til ein høgare sirkulær bane vha. ein såkalt Hohmann-overføringsbane. Les meir om satelittbanar og mekanisk energi i tyngdefeltet.

Starthøgde i bane 1, samme som overføringsbanens høgde i perigeum (det lavaste punktet) Slutthøgde i bane 3, samme som overføringsbanens høgde i apogeum (det høgaste punktet)
km km

Starthastighet, dvs. banefarten i den lave sirkulære banen: m/s
Bane 2 (Ellipse): banefart i perigeum: m/s
Delta V for inngang til overføringsbanen m/s
Sluttfart. dvs. banefarten i den høge sirkulære banen: m/s
Bane 2(Ellipse): banefart i apogeum: m/s
Delta V for inngang til sluttbanen m/s
Omløpsperiode i sluttbanen. timar

Bruk: Skriv inn høyden for startbanen (den lave banen) og sluttbanen (den høge). Hvis du bare kjenner radien, så kan du trekkja frå jordradien på ca. 6,371 km. Eksempelhøgder er 200 km for startbanen og 35786.13 km for slutthøgden, som tilsvarer ein geostasjonær bane med høgde 

transfer orbit

Merk: Dette er bare tilnærma reknestykke. Vi reknar bare med energi i forhold til jorda, dvs. vi tar ikkje hensyn til månen eller andre planeter. Vidare ser vi bort frå ujevnheter i jorda sin form og luftmotstand som vil vera av betydning i lave jordbanar. Vi ser også bort frå banen inklinasjon, dvs. at vi reknar bare på banar som er parallelle med ekvator. Vi antar også at fartsendringane er tilnærma momentane, dvs. at dei skjer så fort at satelitten ikkje har flytta seg så mykje i løpet av fartsendringen at det har betydning for utrekningane. Dette er ikkje ein veldig grov tilnærming, sidan ein ofte bruker thruster med stor kraft.