IT1: Kompetansemål

3 februar 2016

I: Digital samtid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
 1. beskrive ulike typer digitalt utstyr og forklare hovedtrekkene ved virkemåten
 2. forklare hvordan de fysiske signalene i datautstyr kan tolkes som binære tall, tegnsett, grafiske framstillinger, billedpunkter og lyd
 3. gjøre rede for standarder for kommunikasjon mellom ulike former for digitalt utstyr og mellom programmer
 4. gjøre rede for hvilke utfordringer og muligheter den digitale verden kan skape for språklige og kulturelle minoriteter
 5. gjøre rede for og argumentere for nødvendigheten av regelverk og etiske normer for bruk av informasjonsteknologi
 6. beskrive og drøfte informasjonsteknologiens muligheter og konsekvenser
 7. beskrive og foreslå tiltak mot trusler i den digitale verden

II: Nettsteder og multimedier

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
 1. gjøre rede for hvilke standarder og prinsipper som muliggjør Internett
 2. planlegge nettsteder som inneholder multimediekomponenter
 3. utvikle nettsteder i henhold til planer og vurdere om krav til brukergrensesnitt er oppfylt
 4. redigere nettsteder ved bruk av standardiserte oppmerkingsspråk
 5. organisere og begrunne filstrukturen for nettsteder
 6. sette opp krav til og vurdere nettsteder

III: Databaser

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
 1. gjøre rede for begrepene primærnøkkel, kandidatnøkkel, fremmednøkkel og atomærkravet
 2. utvikle normaliserte datamodeller ut fra problemstillinger og begrunne valgene som er gjort
 3. lage databaser i henhold til gitte datamodeller
 4. utvikle, presentere og begrunne databaseapplikasjoner
 5. lage dynamiske nettsider som bruker en database ved hjelp av spørrespråk og programvare på tjener