Python: Strengmetodar


Python har ei rekke innebygde metodar som du kan bruka på strenger. Her er ein kort beskrivelse. Følg lenka hvis du vil vita meir.

NB: Disse metodane forandrar ikkje på originalstrengen, men returnerer (ofte) ein ny. Så hvis du feks. skal endra strengen linje1 til store bokstavar, så kan du skriva linje1 = linje1.upper(). I andre tilfellet kan  funksjonen returneraTrue eller False, avhengig av om visse betingelsar er oppfylte, eller den kan returnera eit tall.

Metode Beskrivelse
capitalize() gir ein streng med stor første bokstav
casefold() gir ein strenge med små bokstavar
center() gir ein sentrert streng
count() returnerer  antal gonger ein delstreng fins i strengen.
encode() gir ein UTF-8-koda versjon av strengen.
endswith() returnerer True (Sann) hvis strengen sluttar med ein bestemt verdi.
expandtabs() set størrelsen (antal blanke) på ein tab.
find() gir posisjonen til ein delstreng
format() gir ein formattert streng (ofte for utskrift)
format_map() ser ut til å vera ein variant av format()
index() gir posisjonen til ein bestemt karakter i ein streng (hvis den fins)
isalnum() returnerer True hvis alle tegn i ein streng er alfanumeriske
isalpha() returnerer True hvis alle tegn i ein streng er bokstavar
isdecimal() returnerer True hvis alle tegn i ein streng er tegn
isdigit() returnerer True hvis alle tegn i ein streng er tall
isidentifier() returnerer True hvis strengen er eit lovlig variabelnavn
islower() returnerer True hvis alle tegn i ein streng er små bokstavar
isnumeric() returnerer True hvis alle tegn i ein string are siffer
isprintable() returnerer True hvis all tgen i ein streng er skrivbare
isspace() returnerer True hvis alle tegn i ein streng er såkalte whitespaces som tab og mellomrom
istitle() returnerer True hvis kvart ord i strengen startar med stor bokstav
isupper() returnerer True hvis alle tegn i strengen er store bokstavar
join() gir ein streng med alle elementa i feks. ei liste, evt. med tegn imellom.
ljust() gir ein venstrejustert versjon av strengen, evt med ekstra mellomrom etter.
lower() gir ein streng med små bokstavar
lstrip() gir ein streng der evt. mellomrom til venstre er fjerna
maketrans() returnerer ein translation-tabel som kan brukast med translate()
partition() gir ei liste som inneheld tre deler av strengen.
replace() gir ein streng der ein delstreng er erstatta med ein annan streng.
rfind() gir (den siste) posisjonen til ein delstreng, hvis den fins.
rindex() gir (den første) posisjonen til ein delstreng, hvis den fins.
rpartition() ser ut til å tilsvara partition
rsplit() tilsvarer split
rstrip() gir ein streng der evt. mellomrom til høgre er fjerna
split() gir ei liste der strengen er delt i to på ein spesifisert stad
splitlines() gir ei liste der strengen blir delt ved linjskifte.
startswith() returnerer True hvis strengen startar med ein bestemt verdi.
swapcase() bytter frå store til små bokstavar og omvendt.
title() gir ein streng der kvart ord i strengen startar med stor bokstav
translate() gir ein streng som er oversatt ihht. ein tabell og ein streng
upper() gir ein streng med store bokstavar
zfill() gir ein streng som er fyllt eit bestemt antal 0 frå begynnelsen.