Python: Nøkkelord


Som alle programspråk har Python ei liste med nøkkelord eller reserverte ord, som ikkje kan brukasr som variabelnavn, funksjonsnavn eller navn på andre identifikatorar, Vi har ikkje behov for å  bruka alle disse, men vi har behov for å vita navna, så vi kan unngå å bruka dei til anna enn det dei skal brukast til:

Metode Beskrivelse
and er ein logisk operator
as brukar vi for å laga eit alias til eit importert bibliotek
assert blir brukt til debugging
break bruker vi for å bryta ut av ein loop
class blir brukt for å definera ein klasse
continue blir brukt for å fortsetja neste iterasjon i ei løkke.
def definerer ein funksjon
del kan vi bruka for å  sletta eit objekt
elif brukt i if-setningar.
else brukt i if-setningar.
except kan brukast ved feilhåndtering når ein såkalt exception opptrer
False er ein boolsk verdi, som feks resultatet av ein samanliking.
finally kan brukast saman med exception
for definerer ei for-løkke
from ved importering av spesielle deler av ein modul
global deklarerer ein global variabel
if if-setning
import import ev ein modul
in for å sjekka om ein verdi fins i ei list, eit tuple, eller lignande.
is for å sjekka om to variable refererer til same objektet.
lambda definerer ein anonym funksjon
None representerer ein nullverdi
nonlocal for å deklarera en ikkje-lokal variabel
not ein logisk operator
or ein logisk operator
pass eit tom setning som ikkje gjer noko.
raise for å raise an exception
return går ut av ein funksjon og returnerer ein verdi
True er ein boolsk verdi, som feks resultatet av ein samanliking.
try for å utføra try...except
while lagar ei while-løkke
with brukes for å forenkla unntakshåndteringa
yield for å avslutta ein funksjon, returnerer ein generator